Bạn đang ở đây

Ngày bán hàng quốc gia Indonesia

Tháng 5 14 2020
Location: 
Indonesia
Date: 
Thứ hai, Tháng 6 17, 2019 to Thứ sáu, Tháng 6 28, 2019

Từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 năm 2019, đội OPPLE Indonesia cùng với các nhà nhập khẩu đã tổ chức một hoạt động Ngày bán hàng trực tuyến. Mục đích của việc tổ chức hoạt động này là để nâng cao nhận thức về thương hiệu OPPLE, bằng cách đào sâu và chuẩn hóa POSM quảng bá thiết bị đầu cuối, và hơn nữa để tạo niềm tin mạnh mẽ cho các nhà nhập khẩu địa phương và bán hàng cho OPPLE.