Bạn đang ở đây

Hội chợ SADIMET Ma – rốc

Th4 20 2020
Location: 
Morocco
Date: 
Thứ năm, Tháng 10 31, 2019

Đội ngũ OPPLE Ma – rốc cùng với các đối tác địa phương đã tổ chức hội chợ SADIMET thành công. Hội chợ giúp nâng cao nhận thức về thương hiệu đồng thời tăng thêm lượng khách hàng mới cho doanh nghiệp rất nhiều.